ترمینال ایروان

تلفن ترمینال مرکزی: 565370
تلفن ایستگاه اتوبوس ساسونتسی داوید: 459686
تلفن ترمینال شمالی: 621670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تماس از ایران: 0037455351508 یا 0037477917922

آپارتمان ارمنستان

ماشین ارمنستان